Convocatòria a l’assemblea general ordinària

Dia: Dissabte 28 de gener de 2017
Hora: 18h primera convocatòria/ 18.30h segona convocatòria
Lloc: Seu del Centre Excursionista Montclar, Carrer Capmany 100.

Ordre del dia:
1. Elecció de la mesa.
2. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’anterior AGO.
4. Informe de presidència
5. Estat de Comptes 2016
6. Pressupost de la temporada 2017
7. Memòria de la temporada 2016
8. Projectes per a la temporada 2017
9. Torn obert de paraula

Esperem la vostra assistència, veniu i dieu la vostra
Rosa Duran Sais
Presidenta del CEM
Sant Feliu de Guíxols, 20 de desembre de 2016